บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาในระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานสากลด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ ที่ได้สั่งสมเป็นประสบการณ์จากการทำธุรกิจในระบบดับเพลิงมาเป็นระยะเวลานาน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานจะต้องให้ความสำคัญกับความ ปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้อาคาร ให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินภายในอาคาร และยังให้ความต่อเนื่องใน การดำเนินกิจการได้ด้วย การจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทต้องออกแบบระบบดับเพลิงโดย อาศัยข้อมูลจากหลายๆ ด้านมาประกอบการพิจารณาร่วมกัน เช่น ประเภทของอาคาร พื้นที่ใช้สอยของ อาคาร เป็นต้น เมื่อตรวจสอบประเมินผลการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยจึงทำการติดตั้ง และทำการ ทดสอบระบบดับเพลิงดังกล่าวตามมาตรฐานสากลรวมถึงข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าทำให้แน่ใจ ได้ว่าระบบดับเพลิงดังกล่าว จะช่วยลดความเสียหายและการสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิด เพลิงไหม้ได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในอาคารดังกล่าวก็ไม่ต้องหยุดชะงักจึงนับได้ว่า เป็นการปกป้องและคุ้มครองให้กิจการของลูกค้าดำรงอยู่และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง

แต่กระนั้นก็ตามระบบดับเพลิงดังกล่าว ถึงแม้จะได้รับการติดตั้งจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นอย่างดี หากขาดมาตรฐานการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอตามระยะเวลา การบำรุงรักษา ระบบดังกล่าวก็ไม่อาจทำงานได้ตามปกติก็เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้เช่นกัน ด้วยเหตุ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงยึดถือคำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจว่า “เราจะรักษาธุรกิจของลูกค้าให้ ปลอดภัยจากความเสี่ยงและความสูญเสียจากอัคคีภัย ด้วยระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งการ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งการติดตั้งและการบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานสากลจาก บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ ที่ได้รับการสั่งสม เป็นประสบการณ์มาเป็นระยะ เวลานาน

I.S.E., 23.07.2014 0 comment(s)