• Refilling Your Safety

  We provide the quick service to refill the clean agent; Novec 1230, FM-200, Carbon Dioxide, Naf S125 and Halon 1301 agent Cylinder Recharging

  Our Services
 • Advanced Fire Safty

  The successful extinguished fire is not at all but we have to prioritize the safe lives and properties as well.

  Read more
 • Extinguishing through design

  I.S.E. does the fire extinguished design follow the principal standard.

  Read more
 • Safe Lives & Properties

  All fire safty products must be approved by the trusted organizations who are the expertises in the fire extinguised field. I.S.E. has the expertise staffs to install, design and consult the fire extiguishing.

  Visit Projects
 • Cost Effective

  With our experience over than 10 years, we provide the fire extinguishing, protecting and preventing solution with high effectiveness, optimized eco system, easy maintenance and saving costs.

  Read more

ทำความรู้จักเรา

เราจะรักษาธุรกิจของลูกค้าให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงและความสูญเสียจากอัคคีภัย ด้วยระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งการติดตั้งและการบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานสากลจากบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ ที่ได้รับการสั่งสม เป็นประสบการณ์มาเป็นระยะเวลานาน

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นดำเนินธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์ดับเพลิงป้องกันเพลิงไหม้ บริษัทฯ ให้บริการออกแบบติดตั้งบำรุงรักษาระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานสากลด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการทำธุรกิจในระบบดับเพลิงมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของระบบดับเพลิงที่ได้มาตราฐานจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารและยังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทต้องออกแบบระบบดับเพลิงโดยอาศัยข้อมูลจากหลายๆ ด้านมาประกอบการพิจารณาร่วมกัน เช่นเชื้อเพลิงประเภทของอาคารพื้นที่ใช้สอยของอาคารและปัจจัยที่มีผลรอบข้างเป็นต้นเมื่อตรวจสอบประเมินข้อมูลแล้วทางบริษัทฯจะทำการออกแบบพร้อมติดตั้งและทำการทดสอบระบบดับเพลิงดังกล่าวตามมาตรฐานสากลรวมถึงข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าทำให้แน่ใจได้ว่าระบบดับเพลิงดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายและการสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างมากอีกทั้งธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในอาคารดังกล่าวก็ไม่ต้องหยุดชะงักจึงนับได้ว่าเป็นการปกป้องและคุ้มครองให้กิจการของลูกค้าดำรงอยู่และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องทำให้แน่ใจได้ว่าระบบดับเพลิงดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายและการสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างมากอีกทั้งธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในอาคารดังกล่าวก็ไม่ต้องหยุดชะงักจึงนับได้ว่าเป็นการปกป้องและคุ้มครองให้กิจการของลูกค้าดำรงอยู่และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ
ประสบการณ์มากกว่า ๓๐ ปี
ออกแบบระบบดับเพลิง
ติดตั้ง
ทดสอบ
ให้คำปรึกษา